Vyberte stránku

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej vstupenek na online  i offline akce a propagačního prostoru.

 

1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup vstupenek na networkingy (online i živě) a propagačního prostoru na webu (dále obojí společně označováno jako „produkty“) přes webové rozhraní www.networkingy.cz

1.2 Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.networkingy.cz souvisí.

1.3 VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

1.4 Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

  1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
  2. Důležité pojmy (definice)
  3. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
  4. Cena produktů a platba
  5. Dodací podmínky
  6. Odstoupení od Kupní smlouvy
  7. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
  8. Závěrečná ustanovení

 

2. Důležité pojmy (definice)

2.1 PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím je: Julie Válková

IČ: 04790197

S místem podnikání: Sadová 343, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Zapsaná v živnostenském rejstříku
Kontaktní telefon: +420 724 680 914
Adresa pro doručování elektronické pošty: info@julievalkova.cz

2.2 KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.networkingy.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

2.3 SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

2.4 SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

2.5 SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

2.6 ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

3.2 POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů – networkingů online nebo živě – včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny a co Kupujícímu mohou přinést. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.3 OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

3.4 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě.

 

4. Cena produktů a platba

4.1 CENA PRODUKTŮ. N webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.

4.2 Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

4.3 Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4.4 ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet 231913050/0600 (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

4.5 SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který obdržíte maximálně do 3 pracovních dnů od přijetí platby. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

 

5. Dodací podmínky

5.1 ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi vstupenky na networking (s osobní účastí i online) je vaše místo rezervováno po zaplacení kupní ceny a jako potvrzení obdržíte e-mail s fakturou a potvrzením vaší objednávky. Místo na networkingu je rezervováno na vaše jméno, pokud v objednávce neuvedete jinak. Při koupi propagačního prostoru na webu s reklamou na vámi konanou akci budou informace zobrazeny na webu po zaplacení plné ceny a dodání všech podkladů. Komunikace bude probíhat elektronicky.

5.2 DODACÍ LHŮTA odpovídá termínu konání networkingu, uvedeného v objednávce. V případě zakoupení propagačního prostoru budou všechny informace o vámi konaném networkingu umístěny na web www.networkingy.cz do 3 pracovních dnů poté, kdy bude objednávka uhrazena a budou dodány všechny potřebné podklady.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Toto odstoupení od smlouvy je možné pro networkingy konané online a pro objednání propagačního prostoru na webu.

6.2 Vzhledem k nákladům nutným k přípravě živého networkingu / akce se na tyto vztahují následující storno podmínky:

Zrušení účasti na živém networkingu 14 dní před konáním akce administrativní storno poplatek 10%.

Zrušení účasti na živém networkingu 13 – 7 dní před konáním akce – storno poplatek 50%.

Zrušení účastni na živém networkingu 6 dní a méně před konáním akce – storno poplatek ve výši 100%.

Ve všech případech může být vstupenka převedena na jinou osobu bez poplatků (s nutností nahlásit tuto skutečnost a jméno nového účastníka na e-mail info@julievalkova.cz).

6.3 Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP).

Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného kupní ceny ani ve lhůtě 7 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

 

7. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

7.1 Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@julievalkova.cz

7.2 Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

7.3 Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.4 Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

8. Závěrečná ustanovení

 

8.1 Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

8.2 Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

8.3 Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

8.4 Vyhrazuji si právo umístit na web www.networkingy.cz akce a prostory, se kterými jsem v souladu a odmítnout vaši nabídku na zveřejnění akce nebo prostoru bez udání důvodu.

8.5 Tyto VOP jsou účinné od 10. 10. 2022